Twitter Twitter Twitter

Als appartementseigenaar bent u de trotse bezitter van een appartementsrecht!

Algemene informatie over Verenigingen van Eigenaars

Wanneer je als groot-eigenaar de appartementen in een complex los wilt gaan verkopen, is het noodzakelijk om het gebouw te splitsen. Dat splitsen gebeurt door een notaris middels een akte van splitsing. In zo'n akte en in het bijbehorende reglement van splitsing wordt onder andere vastgelegd wie welk aandeel in de VvE heeft (dit wordt meestal bepaald aan de hand van het bruto vloeroppervlakte), wie waarvoor moet betalen (voorbeeld: iemand wiens voordeur direct op straat uitkomt, hoeft meestal niet mee te betalen aan het onderhoud van het portiek) en wat de regels zijn waaraan de bewoners van het complex zich dienen te houden.

 

U als appartementseigenaar denkt wellicht dat de stenen waarvan uw appartement gebouwd zijn, uw eigendom zijn. Dat is echter niet het geval! Als appartementseigenaar bent u de trotse bezitter van een appartementsrecht. Een appartementsrecht is het recht om te wonen in een gedeelte van het gebouw dat bedoeld is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De buitenmuren van het gebouw behoren tot het gemeenschappelijk bezit van de VvE. Dat betekent bijvoorbeeld dat je als appartementseigenaar niet zomaar een schotelantenne aan de muur mag bevestigen of je buitenmuren mag laten stuken.

 

Over alle zaken die gemeenschappelijk bezit van de VvE zijn, beslist de vergadering van eigenaars. Welke delen als gemeenschappelijke delen worden beschouwd, verschilt per VvE (u kunt dit terugvinden in het splitsingsreglement). Bij verreweg de meeste VvE's zijn echter onder andere de volgende zaken gemeenschappelijk:

  • de buitenmuren (meestal inclusief deuren en kozijnen)
  • het dak
  • die delen van de riolering die door meer dan één appartement worden gebruikt
  • de balkonconstructies
  • het portiek of de gezamenlijke ingang en galerijen

Over het onderhoud van al deze zaken wordt besloten in de ledenvergadering. Iemand die een wijziging wil aanbrengen in of aan een gemeenschappelijk gedeelte, heeft daarvoor de toestemming van de ledenvergadering nodig.

 

In de meeste VvE's wordt eens per jaar een algemene ledenvergadering gehouden. In die vergadering worden de jaarstukken van het voorgaande boekjaar behandeld, de begroting voor het lopende of eerstvolgende boekjaar wordt vastgesteld en er worden besluiten genomen over uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

 

VZB Vastgoed organiseert de ledenvergaderingen voor uw VvE en adviseert de leden over de akte en het reglement van splitsing. Op verzoek nemen wij namens de VvE maatregelen indien de regels van het reglement worden geschonden. Voor een leek kunnen splitsingsaktes en -reglementen ingewikkelde materie zijn, maar voor VZB Vastgoed kennen zij geen geheimen, zodat wij u in verreweg de meeste gevallen meteen kunnen voorzien van een helder advies.

Ledenportaal MijnVvE

Zoals u wellicht weet zijn wij overgestapt naar een nieuw portaalsysteem genaamd GateBeheer.

 

Klik hier om in te loggen op ons ledenportaal MijnVvE.

 

Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen voor het ledenportaal stuurt u dan een e-mail naar info@vzbvastgoed.nl.